Vishnu Sahasranamam With Lyrics - Vedic Sources (2023)

Vishnu Sahasranamam presents 1000 names of Lord Vishnu. As per Sanskrit, ‘sahasra’ means ‘one thousand’ and ‘nāma’ means ‘name’. Thus,Vishnu Sahasranamammeans LordVishnuwith thousand names or thousand names of LordVishnu.

Chanting Vishnu Sahasranamam regularly one can get the blessings of Lord Vishnu. This also protects from the evil eyes and enemies. Vishnu Sahasranamam assists in removing obstacles, diseases, suffering and helps attain Moksha. This also removes all negative energies like jealousy, greed and cleanses the mind.

According to scriptures, this great hymn was created by Sage Vyasa. Sage Vyasa might have passed this to Pita Maha Bheesma. According to the 135th chapter of Anushāsanaparva in The Mahabharata, the Vishnu Sahasranamam was handed down to Yudhishthira by Pita Maha who was on his death bed (of arrows) in the battlefield of Kurukshetra.

Vishnu Sahasranamam With Lyrics in English

Om Shuklãm Bharatharam Vishnum Sashivarnam Chathurbhujam
Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthayé

Vyasam Vashita Naptharam Shakte Poutramakalmasham
Parasharathmajam Vandé Shukathãthum Thaponidhim
Vyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya Vishanavé
Namovai Brahmanidhayé Vãsishtaya Namonamaha

Avikãraya Shuddhãya Nithyãya Paramathmané
Sadhaika Roopa Roopaya Vishnavé Sarvajishnavé

Yasya Smarana Mathréna Janma Samsara Bandhanãth
Vimuchyathé Namas Thasmai Vishnavé Prabha Vishanvé
Om Namo Vishnavé Praba Vishnavé. || 5

Shree Vaisham Pãyana Uvacha
Shruthvã Dharmãna Séshéna Pãvananicha Sarvashaha
Yudhishtara Shanthanavam Punarévãbya Bashatha

Yudhishtira Uvacha
Kimékam Daivatham Loke Kim Vápyekam Parãyanam
Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnuyur Mãnavã Shubam

Go Dharma Sarva Dharmãnam Bhavatha Paramo Mathaha
Kim Japan Muchyathé Janthur Janma Samsãra Bandhanãth

Shree Bheeshmã Uvacha
Jagath Prabhum Deva Devam Antham Purushothamam
Sthuvan Nãma Sahasréna Purusha Saththo Thithaha

Thameva Chãr Chayanth Nithyam Bhakthya Purusha Mavyayam
Dhayãyan Sthuvan Namasyamsha Yajamãnas Thamevacha ||10

Anãdhinidhanam Vishnum Sarva Lokamahesvaram
Lokãdhyaksham Sthuvan Nithyam Sarva Dhukkã Thigo Bhavéth

Brahmanyam Sarva Dharmangyam Lokãnãm Keerthivardhanam
Lokanãtham Mahath Bhootham Sarva Bhootha Bhavothbhavam

Esha Mé Sarvadharmãnãm Dharmodhi Kathamo Mathaha
Yath Bhakthyã Pundari Kãksham Sthavai Rar-Chén Nara Ssatha

Paramam Yo Mahath Teja Paramam Yo Mahath Thapaha
Paramam Yo Mahath Brahma Paramam Ya Parãyanam

Pavithrãm Pavithram Yo Mangalãnãncha Mangalam
Daivatham Dévathãnãncha Bhoothãnãm Yovyaya Pithã ||15

Yatha Sarvãni Bhoothãni Bhavanthyãdhi Yugãgamé
Yasmimscha Pralayam Yãnthi Punaréva Yugakshayé

Thasya Loka Pradhãnasya Jagan-Nãdhasya Bhoopathé
Vishnor Nama Sahasrm Mé Srunu Pãpa Bhayãpaham

Yãni Nãmãni Gounãni Vikyãthãni Mahãthmanaha
Rushibhi Parigeerthãni Thãni Vakshãyãmi Bhoothayé

Rushirnãmnãm Sahasrasya Védhavyãso Mahãmunihi
Chchando-Nushtup Thadha Dhévo Bhaghavãn Dhévagee-Suthaha

Amruthãm Soothbhavo Bheejam Shakthir Dhévaki Nandhanaha
Thrisãmã Hrudhayam Thasya Shãnthyarthé Viniyujyathe ||20

Vishnum Jishnum Mahãvishnum Prabhavishum Mahéswaram
Anaika Roopa Dhaithyãntham Namãmi Purushoth-Thamam

Asya shree vishno divya sahasranama sthotra maha-mantrasya,

shree vedavyaso bhagavan rishih,

ansthup-chandah shree maha vishnuh paramatma shree mannarayanoo devata,

amritam-shoodbhavo bhanuriti beejam,

devakee nandana srasthetih shakthi udbavah kshobha-noo-deva iti paramo mantrah,

shankha-bhru-nnadakee chakreeti keelakam,

sharnga-dhanva gadadhara itiastram rathanga-pani rakshobhya iti netram,

trisama samaga ssamete kavacham,

Annandham para-bramheti yonih rutu-shudarshanah kala iti digbandanah,

sree vishvaroopa iti dhyanam, shree maha vishnu-preet-yarthe vishnordivya sahasra-nama jape viniyogah.

Dhyãnam

Ksheerodhanvath Pradhésé Susi Mani Vilasath Saikathe Mouthikãnãm
Malãk Lupthãsanastha Spatikamani-Nibair Moukthikair Mandithaangaha

Suprai Rbhrai Radhaprai Ruprivirasithair Muktha Bheeyuusha Varshaihi
Anandheenap Puneeyaa Dhari Nalina Gadha Shankapaanir Mukundhaha

Bhoop-Paathau Yasya Nabhir Viyadhasoora-Nilach-Chandra Sauryau Cha Néthré
Karnãvasã Siro Dhyaur-Mukamapi Dhahano Yasya Vaastheyamapdhihi

Andhastham Yasya Vishvam Soor-Nara-Khaga-Gho-Bhogi-Gandharva-Dhaithyaihi
Chitram Ramramyathe Tham Thribhuvan-Vapusham Vishnu Meesham Namaami

Shaanthãkãram Bhujagasayanam Padhmanabham Surésam
Vishwãdhãram Gaganasadhrusham Mégavarnam Subhangam

Lakshmi Kãntham Kamalanayanam Yogihrudhyãna Gamyam
Vandhé Vishnum Bavabayaharm Sarvalokaikanadham

Megha Shyamam Peetha Kausheya Vcham
Shree Vatsangam Kausthubho Bhasithangam
Punyopetham Pundari Kayadaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham

Namas Samastha Bhothanam Adi Bhoothaya Bhoo Bruthe
Aneka Roopa Roopaya Vishanve Prabha Vishnave

Shashanka Chakram Saka Reeta Kundalam Sappetha Vasthram Sarasi Ruheshanam
Shara Vaksha Sthala Shobhi Kausthubam Namami Vishnum Shirasã Chathurbhujam || 5

Chayayam Parijathasya Héma Simhasano Parihi
Aasina Mam-Bhutha-Shyãma-Mãyadaksha Malankrutham

Chandrananam Chathur Bhahum Shree Vatsanghitha Vakshasam
Rukmini Sathyabhamabhyam Sahitham Kirshnamasraye

Om

Vishvam Vishnur Vashatkaro Bhootha Bhavya Bhavath Prabhuhu
Bhoothakruth Bhoothabruth Bhavo Bhoothatma Bhootha Bhavanaha

Bhoothatma Paramathma Cha Mukthanam Parama Gathihi
Avya Yapurusha Sakshi Kshetrgno Ksharo Évacha

Yogo Yoga Vitham Nétha Prdhãna Purusheshwaraha
Narasimha Vabhu Shreeman Keshava Purushothamaha

Sarva Sharvash Shivas Sthanur Bhoothathir Nidhira Vyahayaha
Sambhavo Bhavono Bartha Prabava Prabhureeshwaraha

Swambu Shambur Adithya Pushkaraksho Mahasvanaha
Anadhi Nidhano Dhath Vidhath Dhathu Ruthmaha || 5

Appréyo Rishi Keshah Padmnabho Mara Prabhuhu
Visha Karma Manusthvastha Sthavishta Shtaviro-Dhruvaha

Agrahya Sashvatha Krishno Lokidaksh Pradhr Dhanaha
Prabhuth Shrikuthãma Pavithrm Manglam Param

Eashana Prãnadha Prano Jyeshta Shreshta Praja Pathihi
Hiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho Madhavo Madhu Sudhanaha

Ishvaro Vikrami Thanvi Medavi Vikrma Kramaha
Anuththamo Durãdarsha Kruthangya Kruthi-Raathmavan

Suresha Sharnam Sharma Vishva Retha Prajabhvaha
Ahath Samvathsaro Wyallaha Prathyas Sarvadharshanaha ||10

(Video) VISHNU SAHASRANAMAM WITH ENGLISH LYRICS - BHAKTHI

Ajas Sarvesh Varas Sidhas Sidhi Sarva Dhiru Chithaha
Vrusha Gabhir Meyathma Sarva Yoga Vinisruthaha

Vasur Vasumanas Sathya Samãthmã Sammitha-Samaha
Amoga Pundarikaksho Vrushkarma Vrushakruthihi

Rudro Bahushira Babrur Viswayoni Suchichrvaha
Amrudha Sachvadha Sthanur Vraroha Mahathapaha

Sarvakaha Sarvavidhbaanur Vishwakseno Janardhanaha
Vedo Veda Vidhav Yango Vedãngo Vedvith Kavihi

Lokã Dhyakshas Surdhyaksho Dharma Dhyaksho Krutha Kruthaha
Chathurathma Chathur Vyuhachathur Thamshta Chathur Bhujaha ||15

Prajishur Bhojanam Bhoktha Sahishnur Jagatha Thijaha
Anako Vijayo Jetha Vishva Yoni Punarvasuhu

Upendro Vamaha Pramshur Amogash Shsirurjithaha
Atheendras Sangrahas Sargo Dhruthatma Niyamo Yamaha

Védyo Vaidyas-Sadã-Yogi Veeraha Madhavo Madhuhu
Atheendriyo Mahãmãyo Mahothsaho Mahabalaha

Mahabuthir Mahaveeryo Mahashakthir Mahathyuthihi
Anir Deshya Vabhu Shreema-Naméyathmã Mahã-Thri-Dhruk

Maheshvaso Maheebartha Shreenivasa Satham Gathihi
Aniruddas Surananndo Govindo Gvindãm Pathihi ||20

Marichir Thamano Hamsas Superno Pujagothamaha
Hiranya Nabhas Suthapã Padmanabha Prajapthihi

Amruthyus Sarva-Dhruk Simha-Sandhãtha Sandhimãm-Stiraha
Ajo Durmarshanas-Shãsthã Vishruthãtmã Surarihã

Gurur Gurthamo Thama Sathyas Sathya Parakramaha
Nimisho Nimishas Sragvi Vãchaspathi Rutharathee

Agraneer Gramanee Shreeman Nyãyo Néthã Sameeranaha
Sahasra Murthã Vishvãtmã Sahas-Rãkshas-Sahasrapath

Aavarthano Nivruthathma Samvradhas Sampra Mardhanaha
Ahas Samvarthako Vahni-Ranilo Dharani Dharaha ||25

Suprasada Prasanãthma Vishwasruk Vishvabhuk Vibhuhu
Sathkartha Sathkrudhas Sadhur Janhoor Naryano Naraha

Asangeyo Prameyathma Vishista Shista Kruch-Chuchihi
Siddhartha Siddha Sankalpa Siddhida-Siddhi Sadhanaha

Vrushahee Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrusho Dharaha
Varthano Varthamãnaksha Vivikta Shruth Sagaraha

Subhujo Dhurtharo Vakmi Mahendhro Vasudo Vasuhu
Naikarupo Bruhathroopas Sibhivishta Praksanaha

Ojas-Théjo Dhyuuthidhara Prakãshatmã Pratãpanaha
Ruddhas Spashtã-Ksharo Manthra-Chandrãmshur Bhaskarathdhyuthihi ||30

Amruthãm Shudh Bhavo Bhanu Shashabindu Sureshwaraha
Aushadham Jagadha Sethu Sathya Dharma Parãkramaha

Bhoothabhavya Bhavannatha Pavana Pãvano Nalaha
Kamahã Kamakruth Kantha Kama Kamapratha Prabhuhu

Yugadikruth Yugavartho Naika Mayo Mahasanaha
Athrushyo Vyaktha Roopashcha Sahasrajita Nandajith

Ishto Vishishta Thistéshta Shikandi Nahursho Vrushaha
Krodhaha Krodhakruth Kartha Vishva Bahoor Mahitharaha

Achyutha Prathitha Pranaha Prãnatho Vasuvanujaha
Apãm-Nidi Rathishtana Mapramatha Prathishtithaha ||35

Skandaha Skandadaro Duryo Varado Vau Vãhanaha
Vaasudevo Bruhath Banur Adi Deva Purandaraha

Ashokas Stharanas Thara Shura Shurir Janéswaraha
Anukoola Shathãvartha Padmi Padma Nibhekshanaha

Padmanabho Ravindaksha Padmagarba Sharirabruth
Maharthrir Ruthro Vruthathma Mahãksho Garudadvajaha

Atula Sharabo Bheema Samayagno Havir Harhi
Sarva Lakshana Lakshañyo Lakshmivãn Samithanjayaha

Viksharo Rohitho Margo Héthur Damodara Sahaha
Maheetharo Mahãbhogo Vegavãnami Thashanaha ||40

Uthbhava Shobhano Déva Shreegarba Parmeshvaraha
Karanam Kãranam Kartha Vikartha Gahnoguhaha

Vyavasayovyvasthanas Samasthana Sthando Druvaha
Pararthi Parama Spastha Dushta Pushta Subhekshanaha

Ramo Virãmo Viratho Margo Neyo Nayo Nayaha
Veera Shakthimathãm Sreshto Dharmo Dharma Vithuthamaha

Vaikunta Purusha Prãna Prãnadha Pranava Prathuhu
Hiranyagharbha Shtrugno Vyapto Vayu Rthokshajaha

Ruthu Sudarshana Kala Parameshti Parikrahaha
Ugra Smavatsaro Daksho Vishramo Vishva Dakshinaha ||45

Vishthãra Sthãvaras-Sthãnu Pramãnam Beejama Vyayam
Artho Nartho Mahakosho Mahãbhogo Mahadhanaha

Anirvinna Sthãvishtobua Dharmayubo Mahãmakaha
Nakshathra Némir Nakshthri Kshamaha Kshaamaha Smihanaha

Yagña Ejyo Mahéjyascha Krathu Sathram Sathãngkadhihi
Sarva-Darshee Vimukthathma Sarvagno Gnana-Muth-Thamam

Suvratha Sumuga Sookshma Sukosha Sukada Suhruth
Manoharo Jithakrodho Virabãhur Vithãranaha

Swãpna Swavasho Vyãpi Naikathma Naik Karmakruth
Vatsaro Vathsalo Vatsee Rathnagarbo Dhaneswaraha ||50

Dharmakrup Dharmakruth Dharmi Sathakshara Maksharam
Avignatha Sahasramshur Vidhãta Krutha Lakshanaha

Gapasthinémi Sathvastha Simho Bhootha Maheswaraha
Aadi Dévo Mahãdévo Dévésho Devabruthguruhu

Uththaro Gopathir Gopthã Gnãnkamya Purãthanaha
Sharira Bhoothabruth Bhokthã Kapindro Purdakshinaha

Somabo Mrudhapa Soma Purjith Purshothama
Vinayo Jaya Sathyando Dãrshaha Sathvatham Pathihi

Jeevo Vinayithã-Sakshi Mukundo Mita Vikramaha
Ambonidhi-Ranandhathmaa Maho-Dhadishayo-Ndhakaha ||55

Ajo Mahaarha Swabhaavyo Jidaa Mitrah Pramodhanaha
Anando Nandano Nanda Satya Dharma Trivikramaha

Maharshi Kapila Acharya Kritagño Metini Pathihi
Tripada Tripaddhyaksho Maha Shrung Krutaantha Kruthu

Mãha Varãho Govinda Sushenah Kanakã-Ngadhi
Ghuyo Gabeero Gahano Gupthash-Chakra Gadhãdhãraha

Vedha Swaango Jith Krishno Druda-Sankrshano-Chuthaha
Varuno Vaaruno Vruksha Pushkaraaksho Mahamanãha

Bhagavan Bhagaha-Nandhi Vana Malee Halaayudhaha
Aadhithyo Jyothir Adhitya Sahishnur Gadhisattamaha ||60

Sudhanwa Kanda Parashur Dhaarundo Dhravinapradhaha
Divas-Sprug Sarva-Drug-Vyãso Vachaspathi-Rayonijaha

Trisaama Saamagah Saamah Nirvaanam Beshajam Bhishaku
Sanya-Sakruchama Shantho Nishta Shanthi Parayanam

Shubaangah Shaantidha Srashtã kumudah Kuvaleshayaha
Gohito Gopathir Goptha Vrushabaaksho Vrusha Priyaha

Anivathee Nivruthaatma Samkshepta Kshema-Krucchivaha
Sreevatsa-Vakshã Sreevasha Sreepati Sreemataam Varaha

Sridha Srishah Srinivasah Srinidhi Srivibha-Vanaha
Sridharah Srikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayaha ||65

Swaksha Swanga Shadanando Nandir Jyothir Ganeshwaraha
Vichitaatma Vidhéyaatma Satkeertis Chinna Shamshayaha

Udeerna Sarvata-Chakshu-Raneesha Shaswata-Sthiraha
Bhooshayo Bhushano Bhoothir Vishoka Shoka Naashanaha

Archishmã-Narchita Kumbho Vishudhaatma Vishodhanaha
Aniruddho Pratirata Pradhyumno Mitavikramaha

Kalaneminiha Vira Shaurir Shoora Janeshwaraha
Trilokatma Trilokesha Keshava Keshiha Harihi

Kama Deva Kamapala Kamee Kantha Krutaagamha
Anirdheshyavapur-Vishur-Viro Anando Dhanan Jayaha ||70

Bhramanyo Brahmankrud Brahma Brahma Brahma Vivardhanaha
Brahmavith Braahmano Brahmi Brahmagnyo Braamana Priyaha

(Video) Vishnu Sahasranamam MS Subbulakshmi

Mahakramo Mahakarmã Mahãtejã Mahoragaha
Maha-Krathur Mahãyajva Mahayagno Maha Havihi

Stavya Stavapriya Sthothram Shthuthi Sthothaarana-Priyaha
Purna Purayithã Punya Punya Keerti Ranamayaha

Manojavas Theerthagaro Vasurédhã Vasupradhaha
Vasupradho Vãsudevo Vasur Vasumanã-Havihi

Satgati Sathkriti Satta Satbooti Satparayanaha
Shoora Seno Yajushresta Sannivasa Suyamuhaha ||75

Bhootãvaso Vãsudevo Sarvãsu Nilayo Nalaha
Darphaha Darpadho Dhrupto Durdharo-Dhãparãjitaha

Vishwa Murtir Mahamurthir Deeptamurtir-Amoortiman
Aneka Moorti-Ravyakta Shatamoorti Shataananaha

Eko Naika Sava Ka Kim Yatat Pada Manutta-Mam
Lokabhandhur Lokanatho Madhavo Bhaktha Vatsalaha

Suvarnavarno Hemaango Varãngash Santha Nangathi
Veeraha Visham Shoonyo Drutãshee Rachalas Chalaha

Amãni Mãndho Manyo Lokswami Trilokdhruk
Sumedha Medhajo Dhanya Satya Medha Dharã-Dharaha ||80

Tejovrusho Dhyudhidhara Sarva-Shastra-Brudãm Varaha
Pragraho Nigraho Vyagro Naika Shrungo Gadhã-Grajaha

Chaturmurti Chaturbahu Chaturvyuha Chatur Gathihi
Chatur Aatma Chturbhava Chturveda Videkapãt

Samãvarto Nivruttãtma Durjayo Duradikramaha
Dhurilabo Durgamo Durgo Durãvãso Durãrihã
Shubaango Lokasãranga Sthuthantus Tantu Vardhanaha
Indra Karma Mahãkarmã Krutakarmã Krutãgamaha

Uthbhava Sundara Sundho Ratna Nabha Sulochanaha
Arko Vajasana Shrungi Jayantu Sarva Vijjayee ||85

Suvarna Bindhurakshobya Sarva Vageshwara Shwaraha
Mahãhrudho Mahãkartho Mahãbhootho Mahãnidhihi

Kumudah Kundhara Kundha Parjanya Pãvano Nilaha
Amrutãsho Mrutavapu Sarvagnya Sarvato Mukhaha

Sulabha Suvrata Siddha Shatrujit Shatrutãpanaha
Nyakrodho Dumbaro Chwaththas Chãnuraan-Dhranishoo Dhanaha

Shasrarchi Saptjihva Saptaida Sapta Vahanaha
Amoorti-Ranakho Chindyo Bhaya-Krut Bhayanãshanaha
Anur Bruhat Krusha Sthoolo Guna Brun Nir-Guno-Mahãn
Adhruta Svadruta Svãsya Prãgvamso Vamsa-Vardhanaha || 90

Bhãrabrut Kathitho Yogi Yogeesha Sarva-Kãmadhaha
Ashrama Shramana Kshãma Suparno Vãyu Vãhanaha

Dhanurdharo Dhanurvedho Dando Damayitã Damaha
Aparãjita Sarvashaho Niyanthã Niyamo Yamaha

Satvavaãn Sãtvika Satyã Satyã Dharma Pãrayanaha
Abhipr Ãya Priyãr Horha Priyakrit Preetivardhanaha

Vihayã Sagatir Jyoti Suruchir Huta Bug Vibhuhu
Ravir Virochana Surya Savithã Ravi-Lochanaha

Ananta Hutabuk Bhoktha Sugadho Naikajhograjaha
Anirvirna Sadhãmasrshi Lokhadhistana-Madhbutaha ||95

Sanãt Sanãt-Anamah Kapila Kapiravyaha
Svastidah Svatikrut Svasti Svastibuk Svasti Dakshinaha

Aroudhra Kundali Chakri Vikram Yurjitha Shasanaha
Shabdhãtika Shabtasaha Shishira Sarva-Reekaraha

Akroora Peshalo Daksho Dakshinaha Kshminãm Varaha
Vidhvatthamo Veedhabhaya Punya-Shravana Keertanaha

Uttãrano Dushkruthihã Punyo Dur-Swapna Nashanaha
Veeraha Rakshna Sandho Jivana Paryasthithaha

Anantharoopo-Nanthasreer Jithamanyur Bayãpahaha
Chathurasro Gabheerãthma Ivdhisho Vyãdhsho Dhisaha ||100

Anãthir Bhoorbhavo Lakshmi Suviro Ruchirãngadhaha
Janano Jana-Janmadir Bhimo Bhima Parãkramaha

Adãra Nilayo Dhãthã Pushpa Hãsa Prajã-Garaha
Urdhvaga Satpatã Chãra Prãnadha Pranava Pranaha

Pramãnam Prãna Nilaya Prãnabrut Prãna Jivanaha
Tatvam Tatva Videkãtma Janma Mrutyu Jarãthigaha

Bhoorbhuva Svastha-Srusthãra Savita Prapitãmahaha
Yogño Yagñapatir Yajva Yagnãngo Yagna Vãhanaha

Yagñabrudth Yagñakruth Yagñee Yagñabhug Yagña Sãdhanaha
Yagnãndha-Krudh Yagna-Guhya Manna-Mannãdha Evacha

Atmayoni Svayam Jãto Vaikhãna Sãmagãyanaha
Devaki Nandhana Shruastã Kshideesha Pãpa Nãshanaha

Sanghabrun Nandagi Chakri Shãrnga Dhanva Gadhã Dharaha
Rathanga Pani Rakshobhya Sarva Prharanãyudhaha

Sarva Prharanãyudha Om Nama Ithi

Vana Mali Gadhi Shãrngi Shangi Chakri Chanandhagi
Shreeman Narayano Vishnur Vãsudeva Abhirakshathu ||108
(Repeat Three Times)

Itheetham Kirtaniyasya Keshavasya Mahãtmanaha
Nãmnãm Sahasram Divyãnãm Asheshena Prakeertitham

Ya Idham Shrunuyã Nityam Yaschabhi Parikeertayéth
Nãshubam Prapnuyath Kimchit Somutréha-Cha-Manavaha

Vedhaantago Bhrãmana-Syãt Kshatriyo Vijayee Bhavet
Vaishyo Dhana Samruta-Syãt Shoodhra Sukha-Mãvãpnuyat

Dharmarthi Prapnuath Dharma Marthaarthi Charthmãpnuyath
Kãmã-Navapnuyat Kami Prajãrti Chãpnuyãt Prajãm

Bhaktimãn Ya Sathodhdãya Shuchi-Sthagahamãnasaha
Sahasram Vãsudevasya Nãmnã-Metath Prakeertayedh ||5

Yasha Prapnoti Vipulam Yãdhi Prãdhãnya-Mevacha
Achalãm Shriya Mãpnoti Shreya Praphnothya-Nuththamam

Nabhayam Kvachitãpnoti Veeryam Tejascha Vindhati
Bhavat-Yarogo Dyutimãn Bala Roopa Gunãnvitaha

Rogãrto Muchyate Rogãth Baddho Muchyetha Bhandhãnaãth
Bhayãn Muchyeta Bheethasthu Muchyetãpana Ãpataha

Durgãn-Yadhitharat-Yãshu Purusha Purushotamam
Stuvan Nãma Sahasrena Nityam Bhakti Samanvitaha

Vãsudevãshrayo Martyo Vãsudeva Parayanaha
Sarva Pãpa Vishuddhãtma Yãdhi Brahma Sanãthanam ||10

Na Vãsudeva Bhaktãnã-Mashubham Vidhyate Kvachith
Janma Mrutyu Jarã Vyãdhi Bhayam Naivo Pajãyathe

Imam Sthava-Madheeyana Shraddha Bhakti Samanvitaha
Yujyetãtma Sukha Kshanti Shree-Dhriti Smruti Keertibhihi

Nakrodho Na Cha Mãtsaryam Na Lobho Nãshubhã Pathihi
Bhavanthi Kruta Punyãnãm Bhaktãnam Purushottame

Dhyausa Chandhrãrka Nakshtrã Kamdhisho Bhoor Mahodatihi
Vãsudevasya Veeryena Vidrutãni Mahãtmanaha

Sa-Sooraasoora Gandharvam Sa-Yakshorka Raakshasam
Jagathvasé Varthathétham Krushnasya Sasarãsaram ||15

Indhriyãni Mano Buddhi Satyam Tejo Balam Dhrithihi
Vãsudevãtmakãn Yãhoohu Kshetram Kshetrangya Evacha

Sarvãkamãna Mãchãra Prathamam Parikalphithaha
Achara Prabhavo Dharmo Dharmasya Prabhurachyuthaha

Rushay Pitharo Devo Mahabhootani Dhatavaha
Jangamã Jangamam Chedham Jagan Naryanodh Bhavam

Yogo Gyãnam Tadã Saankhyam Vidhya Shilpãdhi Karmacha
Vedha Shaastrãni Vigyãna Metat Sarvam Janãrdhanath

Eko Vishnur Mahat Bhootam Pruthak Bhootani Yenekashaha
Treen Lokan Vyãpata Bhootãtma Bungthe Vishva Bhugavyaha ||20

Imam Shavam Bhaghavatho Vishnor Vyãsena Keertidam
Padéthya Ichchét Purusha Shréeya Prãpthum Sukhani Cha

Vishveshra Majam Devam Jagadha Prabhu Vãpuyayam
Bhajanthiye Pushkarãksham Nadheyãnti Parãbhavam

Nadheyanti Parãbhava Om Nam Iti

Arjuna Uvacha
Padma Patra Vishãlãksha Padmanãbha Surottama
Bhaktãnãm Anuraktãnãm Trãtã Bhava Janãrdhana

(Video) Shree Vishnu Sahasranam Stotram with Lyrics in Sanskrit II M S Subbulakshmi

Shree Bhagavan Uvacha
Yo Maam Nãma Shahasrena Shtotu Michathi Pãndava
Sohamékena Slokena Stuta Evana Sumshayaha
Sthuta Evana Samshaya Om Nama Ithi

Vyãsa Uvãcha
Vãsanaadh Vãsudevasya Vasitam Bhuvanatrayam
Sarva Bhoota Nivasosi Vasudeva Namosthuthe
Sri Vãsudeva Namosthutha Om Nama Ithi 25

Parvat Uvacha
Kenopayena Lakhuna Visnor Nãma Sahasrakam
Patyathe Pandithair Nityam Srothu Micchamyaham Prabho

Ishwara Uvacha
Shreerãma Rãma Rãméthi Ramé Rãme Manoramé
Sahasra Nãma Thattulyam Rãma Nãma Varanané (Repeat This Verse Three Times)
Shree Rãma Nama Varãnana Om Nama Ithi

Brahmo Uvacha
Namo Swananthãya Sahasra Murthayé Shasra Padakshi Siroru Bãhave
Sahasra Nãmne Purushãya Sãswate Sahasr Kodi Yugadãrine Namaha
Sahasra Kodi Yuga Dãrine Nam Om Nama Ithi

Sanjaya Uvacha
Etra Yogeshwara Krishno Yatra Pãrtho Dhanur Dharaha
Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Neetir Mathir Mama

Shree Bhagavan Uvacha
Ananya Shinttha Yantomã Yejanã Paryu Pãsathe
Tesham Nityabhiyuktãnãm Yogakshemam Vahãmyaham 30

Paritranaya Sadhunam Vinãshãya Cha Dhushkrutãm
Dharma Samsathãpanãrthãya Sambhavãmi Yuge Yuge

Aartha-vishanna-shithila-schabhitah ghoreshucha-vyadhi-varthamanah
Samkeertya Narãyana Shabta Mãtram Vimukta Dhukka Sukhino Bhavanthu

Kãyena Vãchã Manasendriyerva Budhyãtma Nãva Prakruté Swabhãvath
Karomi Yadyat Sakalam Parasmai Narãyanãyetu Samarpayãmi.

New Hand-painted Art Collection – Shop to Support

Vishnu Sahasranamam With Lyrics - Vedic Sources (1)

Ram Rajyabhishek Pattachitra Painting For Home Decor

6,599

Add to cart

6,499

Add to cart

Kaliya Daman By Lord Krishna – Odisha Pattachitra Painting

6,499

Add to cart

Radha Krishna Dancing with Lalita Vishakha Pattachitra Painting

6,499

(Video) Vishnu Sahasranamam - M.S.Subbulakshmi

Add to cart

Odisha Pattachitra Radha Krishna Painting For Drawing Room

6,499

Add to cart

Krishna Playing Flute on the Kandarpa Rath or Chariot| Pattachitra Painting

7,499

Add to cart

Lord Jagannath Pattachitra Painting For Home Decor, Office

7,299

Add to cart

Lord Ganesha with Eight Hands Pattachitra Painting

6,499

Add to cart

Krishna with Lalita and Vishaka Pattachitra Painting For Home Wall Art Decor

6,299

Add to cart

Kandarpa Hathi with Radha Krishna | Pattachitra Painting

7,499

Add to cart

(Video) Vishnu Sahasranama Stotram Sanskrit Guided Chant- With Dhyanam, Purva& Uttara Nyasa

FAQs

Are there different versions of Vishnu Sahasranamam? ›

The Vishnu Sahasranama as found in the Anushasana Parva of the epic Mahabharata. It is the most popular version of the 1,000 names of Vishnu. Other versions exist in the Padma Purana, Skanda Purana and Garuda Purana. There is also a Sikh Version of the Vishnu Sahasranama, as found in the work Sundar Gutka.

Who wrote Vishnu Sahasra Namam? ›

The Vishnu Sahasranama or Strotra is written by Sanskrit scholar Sage Vyasa who has written epics like Ramayana, Mahabharata and Bhagwat Gita.

Who first recited Vishnu Sahasranamam? ›

The right answer would be that the Sahasranama came from Sage Vyasa, the author of the Mahabharata, said M.A. Venkatakrishnan in a discourse. Bhishma uses the phrase “rishibih parigeetaani,” indicating that the thousand names of the Lord had already been recited by rishis.

Which mantra is equal to Vishnu Sahasranamam? ›

He said: chanting the name of Sri Rama just three times is equivalent to reciting the entire list of the Lord's thousand names. So, chanting this one shloka is like reciting the entire Vishnu Sahasranama.

Which is the best Sahasranamam? ›

The most well-known sahasranāmas are:
 • Vishnu sahasranama, is a Vaishnavism stotra, and is found in section 13.135 (Anushasana Parva) of the Mahabharata, and all Puranas linked to Vaishnavism.
 • Shiva sahasranama, is a Shaivism stotra, also found in 13.17 of the Mahabharata. ...
 • Lalita sahasranama, is a Shaktism stotra.

What happens if we read Vishnu Sahasranamam? ›

Regular chanting of the Vishnu Sahasranama or even listening to it daily helps devotees in maintaining good health. Taking the name of the Lord regularly helps us remain grounded. It inculcates a sense of gratitude as we acknowledge the fact that there's something more powerful than humankind.

Which names are repeated in Vishnu Sahasranamam? ›

Eight hundred and fifteen names are repeated once, Seventy-five of these names are repeated twice, nine of these names thrice and two of these names four times.
...
Sahasranamam.
1ViswamHe who is the Universe itself
23KesavaHe who is served by Vishnu, Siva and Brahma
Or He who has beautiful hair
Or He Who killed Kesi the Asura(Ogre)
91 more rows

Did Bhishma recite Vishnu Sahasranamam? ›

Short answer: We find Bhishma's reference in Sri Vishnu Sahasranama because it was Bhishma who first chanted the Sahasranama in answer to queries from Yudhistira.

Who wrote Vishnupuran? ›

Vishnu Purana, like all major Puranas, attributes its author to be sage Veda Vyasa.

Who is the first devotee of Vishnu? ›

Dhruva
Polaris
Dhruva as the Pole star, a Pahari painting by Manaku c. 1740
Devanagariध्रुव
AffiliationDevotee of Vishnu
5 more rows

Who created Vishnu Chakra? ›

In the Puranas, the Sudarshana Chakra was made by the architect of gods, Vishvakarma. Vishvakarma's daughter Sanjana was married to Surya.

How many times one should chant Vishnu Sahasranamam? ›

Each devotee could do 108 times, 1008 times in a fixed number of days. That time I did the 108 times, in 30 days I believe. After that, I asked Swami Ji when I met him, and he suggested doing a 1000 times, and this I did as a Sankalpa in 2020. I was chanting five times a day.

Which mantra is very powerful? ›

It is a form of the most powerful mantra in Hinduism, the Gayatri Mantra. Shiva Gayatri Mantra is extremely powerful, it gives you peace of mind and that pleases Lord Shiva.

Which is the powerful mantra in universe? ›

Om. Arguably the most popular mantra in world, Om is the sound of the universe and the sound of creation. It's also related to the crown chakra, and higher consciousness. "Om is everything and nothing, and meditating on it can help you to tap into your power as a creator," Markoe Schieffelin tells mbg.

Which is powerful VishNu mantra? ›

Shri Vishnu Mantra

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव देव ॥ It translates to “O mighty Lord!

Why Lalitha Sahasranamam is so powerful? ›

Lalitha Sahasranamam is so powerful that it will ensure a life free from the travails of poverty, ill health, mental stress, etc. The Lalithambigai temple in Tirumeeyachur on the Mayavaram-Tiruvarur Road is the most famous temple and one should hear the recitation here, at least once in one's lifetime.

What happens if we read Lalitha Sahasranamam daily? ›

3] Regular chanting of Sree Lalitha Sahasranama will ward off the evil from uncompleted pooja vidhis or rituals etc. It will also form a way of penance. 4] Regular chanting of Sree Lalitha Sahasranama will ward off premature death, will provide a long and contended healthy life.

When should we do Vishnu Sahasranama? ›

You can choose to chant Vishnu Sahasranama every day. But if every day is difficult, then you may try chanting it every Wednesday and Thursday. On Thursday, offer yellow sweets and jaggery to Lord Vishnu.

Does chanting change your brain? ›

Religious chanting appears to increase endogenous neural oscillations in the low frequency delta-band, especially in the posterior cingulate cortex (PCC). This brain region shows the largest decrease in centrality during religious chanting in a highly-trained meditator.

How can I attract Lord Vishnu? ›

Start with Lord Vishnu Puja and say chant the Vishnu Mantra “Om Namo Narayanaya”. Flowers and fruits are offered to appease the lord along with the lighting of lamp and incense sticks.

How many mantras are there in Vishnu Sahasranamam? ›

He has taken ten incarnations to save the planet and the good people from the hands of evils or demons. There are many mantras to please Lord Vishnu.
...
7 Vishnu Mantras, Quotes, Hymns for Lord Vishnu.
10 Kali Mantras15 Saraswati Mantras4 Ganesha Mantras
3 Lakshmi Mantras8 Vishnu Mantras5 Shiva Mantras
1 more row
Jun 26, 2013

What is the lucky number of Vishnu name? ›

Lucky Numbers:6, 15, 24
Passion:Have a Secure, happy & wealthy life marriage
Life Pursuit:Emotional and financial security
Vibration:Determined energy
Ruling Planet:Venus
6 more rows

When was God Vishnu born? ›

Brahma, in turn, gives birth to the Saptarishis to impart knowledge to humankind. Lord Vishnu, whom we all address as Palankarta (sustainer, preserver and protector), is believed to have existed even before the creation of the universe. People often wonder how Lord Vishnu came into being or how he was born.

Why did Draupadi laugh at Bhishma? ›

As Keshav (Krishna) took the Pandavas and their wife – Draupadi – to pay a visit to Bhisma, to tell the latter to teach moral values, righteousness and dharma to the five brothers, Draupadi burst into laughter – an outburst that spoke volumes about the humiliation she had endured.

How was Vishnu Sahasranamam recorded? ›

The world's earliest tape recorder is this SPATIKA which gave us the wonderful Vishnu Sahasranamam. Did you know this!!!! That man recorded the interview using a tape recorder. Periyavaa then posed a question.

Who told Shiva sahasranama? ›

Also other names of Shiva were told by Krishna himself to Yudhisthira in the Mahabharata. Additionally, Krishna himself also recited another version of the Shiva Sahasranama, the 1008 names of Shiva, to him in the 17th chapter of Anushāsanaparva in the epic Mahabharata, Linga Purana (version 1, LP 1.65.

Who is the father of Lord Vishnu? ›

Father of Brahma, Vishnu & Shiv Shankr is Sadashiv, that is, “Kaal Brahm”. This same Kaal had uttered the knowledge of Shrimad Bhagavad Gita by entering into Shri Krishna ji. He has also been called Kshar Purush and Kshar Brahm.

Who wrote all 18 Puran? ›

Origin. Vyasa, the narrator of the Mahabharata, is hagiographically credited as the compiler of the Puranas.

Which Purana is oldest? ›

The Matsya Purana (IAST: Matsya Purāṇa) is one of the eighteen major Puranas (Mahapurana), and among the oldest and better preserved in the Puranic genre of Sanskrit literature in Hinduism.

Who is Shiva's biggest bhakt? ›

Kannappa was a staunch devotee of Shiva and is closely associated with Srikalahasteeswara Temple. He was a hunter and is believed to have plucked his eyes to offer to Srikalahasteeswara linga, the presiding deity of Srikalahasti Temple.

Who is the biggest bhakt of Vishnu? ›

The Bhagavata Purana (6.3. 20-21) lists twelve Mahajanas, regarded to be the greatest devotees of Vishnu: Brahma, Narada, Shiva, the Four Kumaras, Kapila, Svayambhuva Manu, Prahlada, Janaka, Bhishma, Bali, Śuka, and Yama.

Who is the Favourite wife of Lord Vishnu? ›

The Gods approved of the marriage of Lord Vishnu and Goddess Lakshmi. They all believed that she was simply the Goddess Supreme, who had appeared as Lakshmi to become Lord Vishnu's significant other - his power and his solidarity.

Who gave Trishul to Shiva? ›

The solar matter fell to the earth, reducing 1/8th of his original power. This material was later used by Vishvakarma to create the Trishula for Shiva, Sudarshana Chakra for Vishnu, and the Pushpaka Vimana for Brahma.

Where is real Sudarshan Chakra now? ›

There is a temple in Puri district of Odisha where the holy Sudarshan Chakra, the weapon of Lord Vishnu is worshiped.

Who can defeat Lord Vishnu? ›

If there is anyone in this or any other universe who can defeat Lord Vishnu is Lord Shiva. In fact, there is a story in the Shiva Purana which states that Lord Shiva defeated Lord Vishnu and killed his sons. But generally, it is believed that they are equally powerful.

Why do people chant 1008 times? ›

Thus, one mantra chanted 108 times symbolically covers all names! When we chant a mantra for 1001 or 1008 times, it is symbolic of having done it an infinite number of times!

What mantra should I chant everyday? ›

1. OM. The king of mantras. The OM is the sound of the universe, resonating at 432 Hz, this is the entire world in just one intensely pleasurable sound.

Why is mantra repeated 108 times? ›

According to Ayurveda, we have 108 marma points (vital points of life forces) in our body. So, this is why all mantras are chanted 108 times because each chant represents a journey from our material self towards our highest spiritual self.

Who is the king of mantra? ›

( Buddha ) The most compassionate and wisest spiritual teacher in the whole world.

Which is the oldest mantra? ›

The earliest mantras were composed in Vedic Sanskrit in India. At its simplest, the word ॐ (Aum, Om) serves as a mantra, it is believed to be the first sound which was originated on earth.

What are the 6 mantras? ›

The Six Mantras
 • Darling, I am here for you.
 • Darling, I know you are there and it makes me happy.
 • Darling, I know you suffer.
 • Darling, I suffer, please help.
 • (This is a Happy Moment.)
 • (Darling, you are partly right.)
Jul 13, 2012

What are the 7 chakra mantras? ›

 • Muladhara. Root chakra. Chant “Lam.” Element: earth. ...
 • Svadisthana. Sacral chakra. Chant “Vam”. ...
 • Manipura. Solar Plexus chakra. Chant “Ram”. ...
 • Anahata. Heart chakra. Chant “Yam”. ...
 • Vishuddha. Throat chakra. Chant “Ham”. ...
 • Ajna. Third eye chakra. Chant “Aum”. ...
 • Sahasrara. Crown chakra. Chant: instead of chanting, we just listen.
Aug 26, 2019

Which mantra can save life? ›

Aum Tryam‍bakam Yajaamahe, Sugandhim Pushtivardhanam Urvaarukamiva ban‍dhanaan, Mrit‍yurmokshiya Maamrataat. Aum Svah Bhuvah Bhuuh Aum Sah Juum Haum Aum. Maha Mrityunjaya mantra has been proved to be healing and life-saving since ages in Hinduism.

Which is the most powerful word in Hinduism? ›

O. (Also Aum, ॐ) is the most sacred syllable in Hinduism, first coming to light in the Vedic Tradition.

Can we read Vishnu Sahasranamam daily? ›

In orthodox Hindu tradition, a devotee should daily chant the Upanishads, Gita, Rudram, Purusha Sukta and Vishnu Sahasranama. If one cannot do all this on any day, it is believed that chanting Vishnu Sahasranama alone is sufficient. Vishnu Sahasranama can be chanted at any time, irrespective of gender.

What are the 5 mantras? ›

A mantra is simply a word or phrase that has meaning for you. This meditation consists of five mantras—or five words—each of which you repeat for one minute. The five words are the following: Release; Peace; Tranquility; Love; and Joy.

What are the 3 types of Vishnu? ›

In Gaudīya Vaishnavism, the Sātvata-tantra describes three different forms of Vishnu as: Mahāvishnu, Garbhodakaśāyī Vishnu and Ksirodakaśāyī Vishnu (Paramātmā). Each form has a different role in the maintenance of the Universe and its inhabitants.

What are the different parts of Vishnu Sahasranamam? ›

The first 13 verses constitute the introduction. The next 107 verses, forming the second part, list the one thousand names of the Lord (which give the hymn its name, Sahasranama ). The concluding part (29 verses) spells out the benefits that will accrue from reciting it.

How long does it take to chant Vishnu Sahasranamam? ›

Each devotee could do 108 times, 1008 times in a fixed number of days. That time I did the 108 times, in 30 days I believe.

Is Lord Vishnu black? ›

Vishnu iconography shows him with dark blue, blue-gray or black coloured skin, and as a well-dressed jewelled man.

What is the 7 avatar of Vishnu? ›

j - Rama, the seventh incarnation of Vishnu.

Who is Lord Vishnu father? ›

Father of Brahma, Vishnu & Shiv Shankr is Sadashiv, that is, “Kaal Brahm”. This same Kaal had uttered the knowledge of Shrimad Bhagavad Gita by entering into Shri Krishna ji. He has also been called Kshar Purush and Kshar Brahm.

How many is 1 sahastra? ›

According to conversion practices that are in use as per Hindu Vedic Literature - 1Juug= 12000; Sahastra= 1000; 1Yojan=8 Miles.

At what age is Sahasra Chandra Darshan? ›

In practice the celebration traditionally is held 3 full moons before a person's 81st Birthday.

How many Vedic are there? ›

The four Vedas are the Rigveda (Knowledge of the Verses), the Yajurveda, the Samaveda, and the Atharvaveda.

Which is the powerful mantra of Vishnu? ›

Shri Vishnu Mantra

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव देव ॥ It translates to “O mighty Lord!

What are the 4 things Vishnu holds? ›

Vishnu is usually depicted as four-armed with the four attributes in his hands: the Panchajanya, the Sudarshana Chakra, the Padma, and the Kaumodaki. A popular epithet of Vishnu is Shankha-chakra-gada-pani, "he who holds in his hands shankha, chakra, and gada".

Can chanting be done silently? ›

Chanting this sound can help to bring peace and calm to the body, mind and soul. Consider setting aside a time each day to meditate. Chant Om aloud or silently. Silent chanting is viewed as the most effective method because it does not rely on the external (voicebox, facial muscles or lips).

How do you feel after chanting? ›

"Scientific studies have found that chanting can decrease stress, anxiety and depressive symptoms, as well as increase positive mood, feelings of relaxation and focused attention," Perry says.

Videos

1. Vishnu Sahasranamam With Lyrics - Vishnu Stotra - Rajalakshmee Sanjay - Devotional
(Rajshri Soul)
2. vishnu sahasranamam ms subbulakshmi full version original
(Venkataraghavan Ramasubbu)
3. #VishnuSahasranamam - Clear, Slow Chant of Individual Names with Meanings
(The Sanskrit Channel)
4. 1008 names of Vishnu (sahasranama)
(Dharma Vidya)
5. Purusha Suktam - the Source of all - know the essence of the Vedas
(Ramesh Krishnakumar)
6. Sri Vishnu Sahasranamam
(Sringeri Videos)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jamar Nader

Last Updated: 11/29/2022

Views: 5997

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jamar Nader

Birthday: 1995-02-28

Address: Apt. 536 6162 Reichel Greens, Port Zackaryside, CT 22682-9804

Phone: +9958384818317

Job: IT Representative

Hobby: Scrapbooking, Hiking, Hunting, Kite flying, Blacksmithing, Video gaming, Foraging

Introduction: My name is Jamar Nader, I am a fine, shiny, colorful, bright, nice, perfect, curious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.